Порядок реєстрації дітей

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ДІТЕЙ ДО Гнідинського закладу дошкільної освіти  « Веселка»

 1. Загальні положення
  • Положення про зарахування дітей до закладів дошкільної освіти комунальної форми власності села (далі-Положення), розроблене з метою визначення порядку зарахування дітей до закладів дошкільної освіти, задоволення потреб громадян, які проживають на території села Гнідин Бориспільського району Київської області у освітніх послугах для дітей дошкільного віку, забезпечення прав дитини на доступність здобуття дошкільної освіти, гармонійний та різнобічний розвиток особистості, засвоєння знань, оволодіння уміннями і навичками, які гарантують підготовку до навчання в школі, запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у заклад дошкільної освіти, здійснення обліку дітей, які мають відвідувати заклади дошкільної освіти району.
  • Положення розроблене на підставі законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», з урахуванням законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про Національну гвардію України», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про прокуратуру», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

1.3. Порядок зарахування, відрахування та збереження за дитиною місця у закладі дошкільної освіти приватної форми власності визначається засновником (власником), згідно норм чинного законодавства та установчих документів.

 1. Порядок комплектування груп закладу дошкільної освіти
  • Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей закладів дошкільної освіти.
  • Наповнюваність груп у закладах дошкільної освіти становить:
 • для дітей віком від двох до трьох років – 15 осіб;
 • для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;
 • різновікові – до 15 осіб;
 • в оздоровчий період – до 15 осіб

2.3. Діти з особливими освітніми потребами приймаються до закладу дошкільної освіти за згодою батьків або особи, що їх замінюють, на підставі висновку психолого-медико-педагогічної комісії, за умови наявності інклюзивної групи.

2.4. Наповнюваність інклюзивної групи в закладі дошкільної освіти становить до 15 осіб, з них 1-3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

2.5. Комплектування груп на новий навчальний рік проводиться керівником закладу дошкільної освіти з 31 травня до 1 вересня щорічно. В інший час проводиться доукомплектування груп закладів дошкільної освіти відповідно до цього Положення.

 1. Порядок прийняття дітей на облік та реєстрація для зарахування до закладу дошкільної освіти
  • Взяття дітей на облік та реєстрація для зарахування до закладу дошкільної освіти здійснюється протягом календарного року на підставі наступних документів:
 • заяви батьків або особи, що їх замінюють;
 • копії свідоцтва про народження дитини;
 • копії документів, що посвідчує особу одного з батьків або особи, що їх замінюють, а також підтверджують місце їх реєстрації;
 • копії документів, що посвідчують право на пільгу (за наявності).
  • Батьки або особи, що їх замінюють подають документи, визначені п. 3.1 Положення після виповнення дитині річного віку.
  • Керівник закладу дошкільної освіти приймає заяву з відповідними документами, вказаними в п. 3.1. Порядку та в присутності батьків або осіб, що їх замінюють, реєструє її в журналі обліку дітей дошкільного віку, до якого вносяться дані про батьків або особи, що їх замінюють (заявник), після чого ставиться підпис заявника навпроти свого прізвища у відповідній графі.
  • Журнал обліку дітей дошкільного віку повинен бути прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою закладу дошкільної освіти та сільської ради.
 1. Порядок зарахування дітей до закладу дошкільної освіти
  • До закладу дошкільної освіти приймаються діти з дворічного віку, згідно з чергою реєстрації заяв в журналі обліку дітей дошкільного віку.
  • Зарахування дітей здійснюється керівником закладу, на підставі документів:
 • заяви та документів, що посвідчують особу одного з батьків або особи, що їх замінюють;
 • свідоцтва про народження дитини;
 • медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ЗДО;
 • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • документів, що посвідчують пільги (за наявності).
  • Діти з обмеженими можливостями здоров’я, діти-інваліди приймаються до закладу дошкільної освіти тільки за згоди батьків або особи, що їх замінюють на підставі висновку психолого-медико-педагогічної комісії.
  • Вік дитини при зарахуванні до закладу дошкільної освіти визначається станом на 01 вересня поточного року.
  • При зарахуванні до закладу дошкільної освіти забороняється проводити відбір дітей в залежності від статі, національності, мови, соціального походження, майнового стану, релігійних переконань їхніх батьків або особи, що їх замінюють.
  • За дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або особи, що їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
  • Батьки, або особи, що їх замінюють зобов’язані вчасно повідомляти про причини відсутності дитини у закладі освіти.
  • Зарахування дітей до закладу дошкільної освіти відбувається згідно з вимогами чинного законодавства України та врахуванням інтересів територіальної громади, у такій черговості:
   • Позачерговим правом на отримання місця у закладі дошкільної освіти користуються:
  • діти, батьки яких, або особи, що їх замінюють, є мобілізованими, відрядженими або безпосередньо беруть участь в операції об’єднаних сил чи загинули в зоні операції об’єднаних сил (антитерористичної операції);
  • діти громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
   • При позачерговому зарахуванні кількість місць не може перевищувати 10 % від загальної кількості.
   • Першочерговим правом на отримання місця у закладі дошкільної освіти користуються:
    • діти, місце проживання яких зареєстроване на території села Гнідин, або діти, місце проживання одного з батьків або особи, що їх замінюють зареєстроване на території села Гнідин;
    • діти військовослужбовців, місце проживання яких зареєстроване на території села Гнідин;
    • діти учасники бойових дій, місце проживання яких зареєстроване на території села Гнідин;
    • діти військових прокурорів та слідчих військової прокуратури місце проживання яких зареєстроване на території села Гнідин;
    • Діти-інваліди та діти з особливими освітніми потребами, які не мають протипоказань перебування в закладі дошкільної освіти, місце проживання яких зареєстроване на території села Гнідин;
    • діти, один із батьків яких є інвалідом, місце проживання яких зареєстроване на території села Гнідин;
    • діти батьків-одинаків та діти багатодітних сімей, в яких виховується троє і більше неповнолітніх дітей, місце проживання яких зареєстроване на території села Гнідин;
    • діти з родин внутрішньо-переміщених осіб (за рішенням сесії сільради);
    • діти працівників соціальної сфери, які працевлаштовані на території, що обслуговується Гнідинською сільською радою.
   • При першочерговому зарахуванні дітей, відповідно до пунктів 4.8.3.2.-4.8.3.9 кількість місць не може перевищувати 10% від загальної кількості.
   • До загальної категорії відносяться діти, які не мають права на позачергове чи першочергове зарахування.
  • Зарахування до закладу дошкільної освіти здійснюється наступним чином:
 • в першу чергу зараховуються діти позачергової категорії;
 • в другу чергу зараховуються діти першочергової категорії;
 • в останню чергу, у разі наявності вільних місць, зараховуються діти загальної категорії.
  • Діти, не забезпечені місцем у закладі дошкільної освіти, можуть зараховуватись протягом року у разі вибуття (відрахування) дітей із закладу дошкільної освіти згідно з чергою реєстрації заяв в журналі обліку дітей дошкільного віку.
  • При зарахуванні дитини до закладу дошкільної освіти керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом закладу дошкільної освіти та іншими документами, що регламентують його діяльність.
  • При необхідності зарахувати дитину без дотримання встановленої Положенням черговості, Гнідинська сільська рада приймає окреме рішення щодо зарахування цієї дитини до закладу дошкільної освіти, про що повідомляється керівник закладу.
 1. Порядок відрахування дітей із закладу дошкільної освіти

5.1. Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти  може здійснюватись:

 • за бажанням батьків або особи, що їх замінюють;
 • у зв’язку із вступом до школи після отримання дошкільної освіти;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість перебування її в закладі дошкільної освіти;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особою, що їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

5.2. Керівник закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово повідомити батьків або особу, що їх замінює про відрахування дитини із зазначенням причин не менш, як  за 10 (десять) календарних днів.

 1. Прикінцеві положення

6.1. Зміни черговості зарахування дітей до закладів дошкільної освіти відбуваються відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Контроль за виконанням порядку зарахування дітей до Гнідинського закладу дошкільної освіти покладається на виконавчий комітет Гнідинської сільської ради.

6.3. Особи, які порушують порядок зарахування дітей до закладу дошкільної освіти несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.4. Положення та зміни до нього затверджуються рішенням Гнідинської сільської ради, вступають в силу з дати їх затвердження та є обов’язковими для виконання керівником Гнідинського  закладу дошкільної освіти «Веселка».

6.5. Норми цього Положення поширюються на дітей, які будуть зараховуватись до закладу дошкільної освіти з 2020 року.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex